De Shari'ah van Allah is genoeg voor onze vrouwen!

 

Door: Abdul-Jabbar van de Ven

Eén van de voornaamste doelen van het Islamitische huwelijk, is het beschermen van iemand's religie, eer en nageslacht. Er zijn daarom vele regels in de reine Shari'ah van Allah die het sluiten van een huwelijk moeten vergemakkelijken en hiertoe aansporen. Zo is er overgeleverd van de Profeet (salallaahoe 'aleihie wa sellem), dat hij heeft gezegd:

 

“Het beste huwelijk is dat (huwelijk) dat het gemakkelijkst is gemaakt.”

[Overgeleverd door Ibn Hibbaan, en Sahieh verklaard door Sheikh Al-Albaanie]

 

En het is overgeleverd in Sahieh Al-Boekhaarie en Sahieh Moeslim, van 'Abdoellaah ibn Mas'oed, dat de Boodschapper van Allah (salallaahoe 'aleihie wa sellem) jongeren aanspoorde met de woorden:

 

”O jongeren! Wie van jullie ertoe in staat is, laat hem trouwen...”

 

En zo waarschuwde de Profeet (salallaahoe 'aleihie wa sellem) de vaders van dochters met de woorden: “Wanneer iemand bij jullie om de hand vraagt (van jullie dochters), en jullie zijn tevreden met zijn religie en zijn goede manieren; huwelijk hen dan (aan jullie dochters). En als jullie dit niet doen, dan zal er fitnah op aarde zijn, en een groot verderf.”

[Overgeleverd door At-Tirmidhie en Ibn Maadjah, en hassan verklaard door Sheikh Al-Albaanie in Sahieh At-Tirmidhie]

 

Het is dan ook triest om te zien dat veel ouders het huwelijk tegenwoordig hebben gemaakt tot een haast onmogelijke barrière, door de vele onredelijke eisen die zij stellen aan de partner van hun zoon of dochter, of door het eisen van een veel te hoge bruidsschat. Het is overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moeslim in hun sahieh, dat de Profeet (salallaahoe 'aleihie wa sellem) een sahaabie huwde aan een vrouw. Toen deze sahaabie niets bleek te bezitten om als bruidsschat te betalen, vroeg de Profeet (salallaahoe 'aleihie wa sellem):

 

“Wat ken jij van de Qoer'aan?”

Hij zei:”Soerah zo-en-zo, en soerah zo-en-zo.”

De Profeet vroeg hem:”Ken je deze van buiten?”

De sahaabie antwoordde:”Ja.”

Daarop zei de Profeet (salallaahoe 'aleihie wa sellem):”Ga dan, je bent gehuwd aan haar met wat je kent van de Qoer'aan.”

 

In andere woorden: jouw bruidsschat aan haar is dat je haar onderwijst van de Qoer'aan wat je weet. Geen tienduizenden euro's, geen vette bankrekening, niet eerst jaren sparen voordat je kunt trouwen. Het is dan ook overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (salallaahoe 'aleihie wa sellem) zei:

 

“De beste bruidsschat is die (bruidsschat) die het gemakkelijkst is.”

[Overgeleverd door Al-Haakim en Al-Bayhaqie, en sahieh verklaard door Al-Albaanie]

 

Nou valt het te verwachten van onwetende Moslims die gevangen zitten in de benauwende kooi van hun cultuur dat zij allerlei culturele barrières opwerpen die het huwelijk bemoeilijken. Maar wat nog veel triester is om te zien, is wanneer imaams en islamitische stichtingen deze barrières opwerpen voor broeders en zusters die wensen te trouwen. Een voorbeeld hiervan is wat mij betreft de verklaring die op maandag 9 oktober af is gegeven door verschillende moskeeën en imaams in Nederland, die oproepen geen Islamitische huwelijken meer te sluiten voordat het stel een huwelijk heeft gesloten voor de Nederlandse wet. Sterker nog, hun verklaring stelt dat het verplicht is om dit te doen! In andere woorden: een Moslim zou volgens deze verklaring zondig zijn als hij geen huwelijk sluit volgens de Nederlandse wet. Een zeer opmerkelijke bewering, en een verklaring waar wat mij betreft verschillende ogen en haken aan zitten. Hier slechts beknopt enkele van mijn bezwaren tegen deze verklaring:

 

1. Een imaam of moskee is helemaal niet nodig om een geldig Islamitisch huwelijk te sluiten. Wat nodig is volgens de Islamitische fiqh, is een walie van de vrouw die haar weggeeft in huwelijk, de instemming van man en vrouw, en de aanwezigheid van twee mannelijke Moslim-getuigen. In andere woorden: een vader die in zijn huiskamer zijn dochter in huwelijk weggeeft aan een broeder, met instemming van beiden en met de getuigenis van twee getuigen, heeft zojuist een geldig huwelijk gesloten. Dit is een bekend feit dat is terug te vinden in ieder werk van fiqh.

 

Natuurlijk is het verstandig en aan te raden dat een stel een officieel document heeft van een moskee. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer het stel samen op Haddj of 'Oemrah wil gaan. Maar het voegt niets toe aan de geldigheid van het huwelijk. Willen imaams of Islamitische centra dus niet meer meewerken aan het sluiten van een huwelijk, dan hebben we hen ook helemaal niet nodig.

 

2. Hoe zit het met mensen die niet kunnen trouwen op het gemeentehuis? Ik heb door de jaren heen geregeld broeders en/of zusters bij me gehad die bijvoorbeeld illegaal in Nederland verbleven, of asielzoekers waren, in afwachting van hun besluit. Zij wilden trouwen, maar werden weggestuurd bij moskeeën omdat ze niet voor de gemeente waren getrouwd. Moeten deze mensen vervolgens in harame relaties vervallen? De verklaring van deze imaams stelt dat datgene dat leidt naar een verplichting, zelf verplicht is. Is het niet verplicht deze broeders en zusters te behoeden tegen harame relaties? In dat geval wordt het sluiten van hun huwelijk en het helpen van hen dus ook verplicht. Ik wil mijn broeders, de imaams van Nederland, bij deze graag herinneren aan de volgende woorden van de Profeet (salallaahoe 'aleihie wa sellem), zoals is overgeleverd in Sahieh Moeslim:

 

“Wie een wereldse zorg wegneemt van een gelovige, Allah zal voor hem een zorg wegnemen van de zorgen op de Dag der Opstanding. En wie het makkelijk maakt voor een persoon die in moeilijkheid verkeert, dan zal Allah het voor hem gemakkelijk maken in deze wereld en het Hiernamaals...”

 

3. Hoe zit het met polygamie? Iets dat is toegestaan in de zuivere Shari'ah van Allah, en zelfs in sommige gevallen sterk wordt aanbevolen. Een tweede vrouw trouwen is niet toegestaan volgens de Nederlandse wet. Dus betekent dit dan dat Islamitische centra en imaams die de verklaring hebben ondertekend, zo'n huwelijk dan niet bezegelen? Sterker nog: hun verklaring stelt dat het verplicht is te trouwen bij de gemeente. In andere woorden: iemand begaat een zonde als hij dit niet doet. Wie deze redenering doortrekt, moet dan concluderen dat iemand een zonde zou begaan wanneer hij een tweede vrouw trouwt. Zie hier waar deze verklaring toe leidt!

 

4. De verklaring stelt dat men tot deze oproep is gekomen om misbruik van vrouwen tegen te gaan, en hun rechten te waarborgen. Dit is een vreemde redenering. Allereerst kunnen we hen vragen: als een man agressief is en zijn vrouw mishandelt, wat voor een verschil maakt het dan of zijn huwelijk is geregistreerd op het gemeentehuis of niet? Gaat dit papiertje hem tegenhouden? En komt er geen huiselijk geweld voor bij niet-Islamitische stellen die ook zijn getrouwd bij de gemeente? We hebben het hier bovendien over huwelijkswetten van niet-Islamitische oorsprong, die het bijvoorbeeld niet strafbaar stellen er buitenechtelijke relaties op na te houden.

 

Dus vertel mij: welke rechten van de vrouw zijn er gewaarborgd wanneer haar man een prostituee bezoekt of er een relatie op nahoudt met zijn collega? Ze kan haar man niet aangeven bij de politie om die reden; zij zullen hun schouders hier voor ophalen. Punt is dat wanneer mensen Allah niet vrezen, zij toch wel doen wat zij willen, met of zonder papiertje. Wanneer een man niets geeft om de talloze aayaat en ahaadieth die hem vertellen hoe hij om moet gaan met zijn vrouw, zal hij zich niet opeens beter gaan gedragen omdat zijn huwelijk is ingeschreven door Wim de Vries op het stadhuis.

 

Wat verplicht is voor iedere Moslim, is om de fiqh van het huwelijk te leren en Allah te vrezen, met of zonder papiertje, met of zonder kaafir-wetgeving, met of zonder camera of politie-agent. Alleen dan zullen de fundamenten van rust, liefde en barmhartigheid gewaarborgd zijn in een huwelijk. En ik zou de opstellers van deze verklaring willen vragen: wat is de functie van de walie dan in de Islamitische Shari'ah? Is zijn functie niet om toe te zien dat de vrouw die onder zijn walie-schap is geplaatst, goed behandeld wordt en haar rechten worden nageleefd? Om op te staan en in te grijpen wanneer hij ziet dat haar rechten worden geschonden? Om de man te adviseren wanneer hij dat nodig acht? In plaats van deze functie van de walie te benadrukken, lijkt deze verklaring van imaams en moskeeën de walie buiten spel te hebben gezet, of slechts een ceremoniële functie te hebben toebedeeld.

 

5. Wat te denken van echtscheidingen volgens de Nederlandse wet, versus echtscheidingen volgens de zuivere Shari'ah van Allah? Deze botsen op vele punten. Jullie verklaring stelt op te komen voor “vrouwen die gevangen zitten in situaties waar ze niet voor gekozen hebben.” Juist. Stel dat een vrouw weg wil bij haar man. Omdat hij een verschrikkelijke tiran is bijvoorbeeld. Want dat is het beeld dat de niet-Moslims hebben van de Moslim, en dat is het beeld dat door jullie wordt benadrukt door deze verklaring. De man geeft haar op Islamitische wijze talaaq en vertrekt met de noorderzon.

 

Maar nu zit ze nog vast aan een wettelijk, Nederlands huwelijk! Ze is nog steeds niet gescheiden voor de wet en de ex-man wenst niet mee te werken. Maanden van getouwtrek, advocaten, kinderachtige spelletjes en geruzie zijn het gevolg. In plaats van dat de vrouw vooruit kan met haar leven, staat ze op non-actief, terwijl de man alweer is getrouwd (op Islamitische wijze). Ze kan gedurende deze lange maanden (of jaren) niet trouwen, nee zelfs geen Islamitisch huwelijk, want die weigeren jullie te voltrekken zonder papier van de gemeente!

 

Of wat te denken van de situatie waarin een Moslima een scheiding aanvraagt van haar man om redenen die volgens de Islaam absoluut niet geldig zijn, bijvoorbeeld omdat ze verliefd is geworden op haar collega Pieter? Of omdat ze besluit lesbisch te worden? Daar waar de Islamitische wet dit gezin bijeen zou proberen te houden, zou de Nederlandse wet zonder pardon dit touw doorhakken, met alle gevolgen van dien voor betrokken kinderen. Zomaar twee voorbeelden van de vele voorbeelden die we zouden kunnen geven, waar de Nederlandse wetgeving botst met die van de Islaam.

 

6. Als laatste punt wil ik graag duidelijk maken dat het geen schande is wanneer een broeder en zuster overhaast trouwen om zichzelf te beschermen tegen fitnah, en hun kuisheid en eer te bewaren. Ook al is het Islamitische huwelijk veel meer dan dat, het is geen schande wanneer jonge broeders en zusters alleen om deze reden overhaast zouden trouwen, en dit is vele malen beter dan het vervallen in de zonde van zinaa. Zolang dit huwelijk maar op de juiste wijze wordt voltrokken. Jullie oproep maakt dat onmogelijk.

 

O opstellers en ondertekenaars van deze verklaring, hoe vreemd is jullie geval! Jullie waarschuwen tegen bid'ah wanneer het aankomt op het gebed of de Mawlid, en stellen dat de Soennah van de Profeet (salallaahoe 'aleihie wa sellem) compleet en genoeg voor ons is. Waarom dan een onderscheid maken tussen het gebed en het huwelijk? Is de Soennah van de Profeet niet genoeg voor jullie? Is de Soennah van de Profeet niet genoeg om je tot te wenden en de rechten van vrouwen te waarborgen? Het signaal dat je nu afgeeft met deze verklaring, is namelijk het tegenovergestelde, wa laa hawla wa laa qoewwata iella biellaah.

 

Het hele argument dat we de Nederlandse wet moeten volgen op dit gebied omdat er mensen zijn die misbruik maken van het huwelijk, is een schijn-argument, en een gevaarlijke bewering met grote gevolgen. Wanneer we deze lijn doortrekken, zal dat gevolgen hebben voor vele zaken van aanbidding in de Islaam, en zal de Nederlandse overheid de Islamitische wetgeving laagje voor laagje uitkleden. Zijn er bijvoorbeeld geen mensen die misbruik maken van sadaqah en zakaat? Zullen we nu ook onze sadaqah en zakaat onderwerpen aan de wil van de Nederlandse overheid?

 

Er zijn mensen die misbruik maken van de khimaar en de niqaab, bijvoorbeeld om er gestolen goederen onder te bewaren, of door gekleed als vrouw op plaatsen te komen waar alleen vrouwen zijn. Zullen we nu ook de khimaar en niqaab maar onderwerpen aan de Nederlandse wet? Het halaal slachten? De besnijdenis van onze zoons? What's next? Zien jullie niet dat jullie redenering de deur openzet om stap voor stap de Islaam te ontmantelen? Wat is er mis met jullie, hoe oordelen jullie? Is het leven in Nederland een doel op zich geworden?

 

En dan zelfs te stellen dat degene die niet trouwt voor de Nederlandse wet, een zonde zou begaan! Weet dat iets haraam verklaren een grote uitspraak is, waarvoor overduidelijk bewijs moet bestaan uit Qoer'aan, Soennah of idjmaa'. Geef deze bewijzen dan, als jullie waarachtig zijn. En weet dat jullie met deze uitspraak zojuist polygamie haraam hebben verklaard, evenals het huwelijk van een persoon zonder geldige Nederlandse papieren! Ik wil deze mensen dan ook graag herinneren aan de woorden van imaam Maalik, zoals die zijn overgeleverd door Ibn Wahb:

 

“Het behoorde niet tot de gewoonte van de mensen, noch tot de gewoonte van de selef die ons zijn voorgegaan, noch heb ik iemand ontmoet die ik als voorbeeld nam, die (uit zichzelf) zei:”Dit is halaal en dit is haraam.” En zij haastten zich niet om zulke uitspraken te doen, maar zij waren gewoon om te zeggen:”Wij hebben hier een afkeer van”, of:”wij beschouwen dat als iets goeds”, en:”Het zou horen dat” en:”Wij zijn niet van mening dat.”

 

En dan het curieuze feit dat er een naam op jullie verklaring stond van iemand die hier zelf niets van af wist; imaam Remy Soekirman. Zoals hij in zijn eigen woorden aan mij schreef:

“Mijn vrouw attendeerde mij erop. Ik dacht dat zal wel een of andere discussie zijn op internet. Maar toen ze zei dat mijn naam ook eronder zit als een van de ondertekenaars, was ik verbaasd. Ten eerste weet ik niet wie het heeft opgesteld. Ten tweede werd ik NOOIT geconsulteerd over de inhoud ervan. Mijn naam is daaronder gezet zonder mijn toestemming... Ik weet niet wat onze moslims bezielt om zomaar iemands naam zonder toestemming te gebruiken.”

 

Kortom: een verklaring die de valse schijn wekt gesteund te worden door meer namen dan er daadwerkelijk op staan! Hiervoor bestaat een goede term in de Arabische taal en de hadieth-terminologie: tadlies: het verbergen van een tekortkoming, terwijl men het aan de buitenkant mooier wil laten lijken. Laten lijken alsof je woorden hebt genomen van een sheikh, zonder hem ooit gesproken te hebben. Zoals imaam Ash-Sha'bie zei:”Tadlies is de broer van de leugen.” Of laat deze foutieve vermelding van Remy Soekirman op zijn minst een domme vergissing zijn. Dan is dat toch nog steeds iets dat de betrouwbaarheid van deze hele verklaring twijfelachtig maakt. Daar komt bij dat deze verklaring van imaams en moskeeën absoluut niet onderbouwd is met ook maar enig bewijs uit Qoer'aan of Soennah, en op punten zelfs ingaat tegen de Shari'ah van Allah. Ik roep de Moslims in Nederland dan ook op om deze verklaring naast zich neer te leggen.

 

Wat deze imaams en moskeeën en de Moslim-activisten zouden moeten doen, is zich hard maken om het Islamitische huwelijk wettelijk erkend te krijgen bij de Nederlandse overheid, zoals dat ook is gelukt in enkele andere niet-Islamitische landen. Beweeg niet de andere kant op: de kant van toegeven waar dat niet is toegestaan, in een tijd dat we al genoeg hebben toegegeven. Het wordt hoog tijd dat we vol trots opstaan voor ons recht en onze Dien, en met sabr blijven werken naar een verbetering van onze positie. Ja, daarvoor zullen we eerst door moeilijkheden moeten gaan, en zware kritiek moeten ontvangen. En in deze storm houden wij ons vast aan de Soennah van onze Profeet (salallaahoe 'aleihie wa sellem), zoals de gelovigen tijdens de storm vasthielden aan de ark van Noeh ('aleihies-salaam). 

 

Vergeet niet dat Martin Luther King of Nelson Mandela in hun tijd door de overheid werden gezien als oproerkraaiers, evenals Malcolm-X of Gandhi, of zelfs Profeten als 'Iesa en Moehammed ('aleyhimaas-salaatoe was-salaam). We moeten er niet aan denken wat er van de Islaam terecht gekomen zou zijn als de Profeet, Aboe Bakr, 'Oemar, 'Oethmaan en 'Ali zich constant hadden geschikt naar de wetten van de Qoeraysh in Mekka!

 

Nee, we zijn niet uit op onnodige confrontaties, maar wie de geschiedenis van de mensheid bestudeert, weet dat een strijd voor rechten altijd gepaard ging met volharding en tegenwind.

Of zoals de Profeet (salallaahoe 'aleihie wa sellem) zei:

 

“En weet dat de overwinning gepaard gaat met geduld, en de verlichting met verdriet, en de moeilijkheden met gemak.”

 [Overgeleverd door Ahmad, At-Tabaraanie en anderen]

 

Feit is dat diegenen die alsmaar toegaven, steeds iets van hun rechten inleverden en wegkeken, nog nooit verandering teweeg hebben gebracht in de geschiedenis.

 

En aangezien de verklaring van deze imaams en stichtingen op is gesteld vlak na de uitzending van Alberto Stegeman's undercover-reportage, zeg ik: De opstellers van deze verklaring dienen de wisselwerking te beseffen tussen politiek Den Haag en de media; Den Haag zet dingen op de agenda via journalisten, en vice versa. De opstellers van deze verklaring dienen dan ook (onbedoeld) als speelbal van deze krachten. Hoe vaak zullen wij ons nog laten sturen door deze krachten en ons op commando verontschuldigen voor iets dat geen verontschuldiging nodig heeft?

 

Moge Allah het goede vergemakkelijken voor de Moslims van Nederland, en het slechte bij hen vandaan houden.

 

Was-salaamoe 'aleikoem wa rahmatoellaah,

 

Abdul-Jabbar van de Ven

10 Moeharram 1438 / 11 oktober 2016

Manchester, Engeland.