Persbericht n.a.v. onjuiste Ramadan-associatie

Afgelopen vrijdag lazen we met grote verontwaardiging op de voorpagina van de regionale krant de Gooi en Eembode, dat de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes, in de burgemeestersbrief c.q. persbericht van 16 juni jl. suggereert dat het criminele gedrag van jongeren in Hilversum Oost wel eens te maken kan hebben met de islamitische maand Ramadan. De moslims zouden blijkbaar, bevangen door de Hollandse zomerregen en de honger, nog wel eens gek kunnen gaan doen. Na het verbreken van het vasten is het slechts wachten tot ze uit hun huizen kruipen en aan het slopen slaan. Genoeg reden dus voor de Hilversumse politie om extra alert te zijn.

 

Ergens hadden we gehoopt dat de burgemeester verkeerd is geciteerd of dat zijn woorden uit hun verband zijn gerukt door een journalist. Maar helaas; niets is minder waar.

 

We hebben ons op zijn minst een paar keer afgevraagd op welke feiten deze suggestie berust en wat de burgemeester hiermee wil bereiken. Het idee dat hij hiermee een poging heeft gedaan tot objectieve duiding van het probleem hebben we al gauw laten varen. Het is namelijk simpelweg onjuist dat er een causaal verband bestaat tussen crimineel gedrag en de maand Ramadan. De islamitische maand Ramadan staat voor moslims in het teken van bezinning, aanbidding, goed gedrag, tolerantie & saamhorigheid en zet nergens aan tot grensoverschrijdend gedrag, integendeel.

 

Hoe kan het immers zijn dat andere wijken in Hilversum met een grote moslimpopulatie dit soort jeugdproblematiek niet ervaren? Ook burgervaders in de omliggende gemeenten delen zijn visie niet dat er meer ongeregeldheden plaatsvinden in de Ramadan. En dan hebben we het nog niet over het ontbreken van onderzoeken & cijfers die dit  geschetste beeld onderschrijven. 

 

Wel zijn er in de afgelopen jaren bestuurders van een aantal grote steden geweest die dit, zonder duidelijke onderbouwing, net als Pieter Broertjes menen te ervaren. Het gaat hier om jongeren die in bepaalde “probleemwijken” al jarenlang overlast veroorzaken en een doorn in het oog zijn van de gemeente en in Hilversum Oost is dat ons inziens niet anders. De meeste incidenten in Hilversum Oost hebben plaatsgevonden buiten de maand Ramadan. Hoe wil de burgemeester dit dan verklaren? En waarom werd toen de tijdseenheid van het jaar niet benoemd in zijn berichtgeving als mogelijke oorzaak van het probleem? En nu er incidenten hebben plaatsgevonden in de maand juni respectievelijk de islamitische maand Ramadan vindt hij het klaarblijkelijk wel van belang om het te benoemen. We vragen ons hardop af waar deze selectieve aandacht toch vandaan komt.

 

Door het hele land wordt er door de lange dagen in de zomerperiode en tijdens de maand Ramadan al jaren extra politie ingezet -al dan niet in overleg met moskeebesturen- vanwege massale moskeebezoeken in de avonden en niet zoals de burgemeester suggereert omdat er meer ongeregeldheden & criminaliteit plaatsvinden in deze maand.

 

Het is alsof de burgemeester zou veronderstellen dat de forse stijging van uitgaansgeweld & woninginbraken in Hilversum kan komen door de maand maart. U begrijpt wel dat hij hiermee de lachers op de hand krijgt en een pleefiguur slaat. Wellicht dat de burgemeester nu enig idee heeft, hoe zijn insinuatie bij de moslimgemeenschap overkomt. Het huilen staat de moslimgemeenschap nader dan het lachen kunnen we vertellen.

 

En natuurlijk proberen we het hier niet op te nemen voor die baldadige jongeren die soms ook grensoverschrijdend gedrag vertonen. Voor die jongeren zijn we blij dat er extra politie wordt ingezet en als praten een gepasseerd station is, dan zijn harde maatregelen vanzelfsprekend. Waar het ons om gaat en wat we de burgemeester kwalijk nemen is de criminalisering van een belangrijk islamitisch ritueel voor de moslimgemeenschap en al die moslimjongeren in de samenleving die verdacht worden gemaakt door zijn insinuatie. Jongeren (ook uit Hilversum Oost) die heel goed kunnen meedraaien, mede door de vele overuren die onze organisatie, moskeeën, imams en andere moslimsleutelfiguren hebben gemaakt om dit voor elkaar te krijgen. Dit doen wij niet omdat dit van de burgemeester verwacht wordt of door de overheid, maar omdat de moslimgemeenschap dit als een religieuze plicht ziet en zich er zeer bewust van is dat het in hun eigen belang is dat de jongeren zich goed kunnen redden in de samenleving en dat we een veilige leefomgeving blijven behouden.

 

Het feit dat een islamitische maand genaamd Ramadan de schuld krijgt en de burgemeester de onderliggende ontstaansfactoren van het probleem en de effectiviteit van zijn beleid ten aanzien hiervan onderbelicht laat in zijn schrijven, laat zien dat de aanpak niet gefocust is en dat er sprake is van grote bagatellisering van de onveilige situatie waarin dit soort wijken de afgelopen jaren verkeren.

 

Doordat hij zich met dit soort niet aantoonbare insinuaties inlaat, houdt  de burgemeester (on)bewust een onjuist en kwalijk beeld over de Islam en haar volgers in stand. Een burgervader moet zicht op de werkelijkheid blijven houden en zich niet laten leiden door onderbuikgevoelens. Het is kwalijk te noemen dat dit soort stigma’s opgeworpen wordt op een minderheidsbevolking die al genoeg te verduren heeft in de geschetste beeldvorming door de media & de samenleving. Pieter Broertjes is namelijk niet de eerste die hooliganisme & crimineel gedrag valselijk verklaart vanuit de ‘moslimcultuur’, resulterend in dat er een stempel wordt gedrukt op moslims en dat ze aangesproken worden op het gedrag van anderen.

 

Het getuigt van wijsheid als de burgemeester dit soort stigmatiserende insinuaties in het vervolg achterwege laat, omdat het niet bijdraagt aan een constructieve discussie & oplossingen over hoe we als samenleving gezamenlijk overlast en criminaliteit in onze buurten bestrijden.

 

Uiteraard staan we open voor een gesprek met de burgemeester hierover. Wellicht dat hij het raadselachtige causale verband tussen grensoverschrijdend gedrag en de Ramadan voor ons kan toelichten, waardoor we dan misschien ook kunnen begrijpen wat hij hiermee wilt bereiken.

 

Platform BewustMoslim (BM)                                                                                                                     28-06-2016